تقسیم کننده پارکینگ

تقسیم کننده پارکینگ یک محصول کاربردی و چند منظوره است که به سازماندهی پارکینگ و تعیین محدوده فضای پارک اتومبیل کمک می کند.

تقسیم کننده پارکینگ برای نگاه داشتن و جلوگیری از اصابت خودرو با دیوار مجاور و همچنین جداسازی فاصله بین دو خودرو در فضاهای پارکینگی طراحی شده است.