برج نوری

 
برج نوری برای روشن کردن مکان هایی همچون پارک ها، خیابان ها، ساختمان های بزرگ مانند کارخانه ها و بیمارستان ها مورد استفاده قرار می گیرد و به این مکان ها روشنایی می بخشد.